Welkom
Fractie BPN
Verkiezingsprogramma
Aandachtspunten
Bestuur
Kandidatenlijst
Contact & Links


Bezoekersteller

  

Verkiezingsprogramma 2018-2022 

 

  Belangen Partij Noord ( BPN )

  

Vastgesteld 16 januari 2018,

 

Inleiding

Amsterdam -Noord is een gebied waar we allemaal trots op zijn. Het bestaat uit een aantal dorpen en tuindorpen die via diverse dijken met elkaar verbonden zijn. Reizend van het Oostelijk naar het Westelijk deel van Amsterdam - Noord kom je verschillende wijken tegen met een geheel eigen 'cultuur'. Ook de Belangen Partij Noord (B.P.N.) is trots op deze dorpsstructuur en wil die graag zo veel mogelijk behouden. Wij gaan er van uit dat Amsterdam - Noord leefbaar moet blijven voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur of achtergrond. Wij zijn ten slotte allemaal Noord - Amsterdammers.

 

 

De B.P.N. wil een goed oog en oor zijn voor het welzijn van de bewoners in een prettige woonomgeving met voldoende mogelijkheden voor sport, recreatie en culturele evenementen.Vraagt uitstekend onderwijs voor onze kinderen en een ambtelijk apparaat dat ten diensten staat van de burger.

 

De Belangen Partij Noord is er ook voor Landelijk Noord

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar de grens van Amsterdam houdt niet op bij de ringweg A10. Daarboven bevindt zich één van de kostbaarste stukjes van Amsterdam: Landelijk Noord (als onderdeel van Waterland - Oost). Het heet niet voor niets "De Long van Amsterdam". Het is een prachtig stukje natuur, typisch Noord-Hollands open waterland. Waar het mooi wonen is en tevens de nodige agrarische bedrijvigheid is, die het natuurbeheer in de bedrijfsvoering blijvend doet plaats vinden. Amsterdam -Noord moet zuinig zijn op dit unieke natuurgebied. Ook wil de B.P.N. ervoor waken dat het mooie groene karakter van Noord bewaard blijft. Waarbij de B.P.N. geen bebouwing buiten de grenzen van de ringweg A10 wil, uitgezonderd sportbebouwing.

 

Democratie en Openbaarheid van bestuur 

Al hoewel er pogingen worden gedaan om de burger meer bij de politiek te betrekken, heeft die burger zelf het idee dat hij/zij niet serieus genomen wordt. Vaak is het inderdaad zo dat er niet naar de burger geluisterd wordt en dat inspraak eigenlijk 'een wassen neus' is. De B.P.N. vindt het daarom van groot belang de lokale democratie te versterken. De deelname aan beleidsvoorbereiding en inspraakmogelijkheden door de burger is hierbij onontbeerlijk.

Inspraak en betrokkenheid

Naast vroegtijdige openbaarheid van planvorming en informatie is een deugdelijke inspraakprocedure onmisbaar voor een werkelijk democratisch besluitvormingsproces. Het brengt de politiek en de burger dichter bij elkaar en het vergroot de betrokkenheid van bewoners. Noord neemt inspraak van burgers nog steeds niet serieus en deze mensen weten wel hoe het er in hun buurt voorstaat.

 

Interactieve beleidsvorming

Interactieve beleidsvorming is alleen dan mogelijk als planvorming voor Noord in een vroeg stadium openbaar is en tijdig overleg plaatsvindt met de diverse partijen. Deelname aan beleidsvoorbereiding veronderstelt verder tijdige, adequate informatie.

 

Transparantie en inspraak

Van alle ambtenaren met een leidinggevende functie moeten de verantwoordelijkheden, toegedeelde taken, tegenslagen, maar ook vorderingen met een druk op de knop bekeken kunnen worden. De gemeente dient directe democratie en inspraak te bewerkstelligen via internet. Klachten moeten verzameld, gepubliceerd en in structuur gebracht worden. De B.P.N. is van mening dat met behulp van intelligent ICT- gebruik klachten dossiers behandeld kunnen worden, waarvan de voortgang van de behandeling online gevolgd kan worden. Het bereiken van elke Noord - Amsterdammer (via moderne hulpmiddelen) valt of staat met voldoende Internet toegang in de publieke gebouwen. Voor mensen zonder computer zal communicatie via conventionele kanalen, zoals de stadsbladen mogelijk blijven.

 

Openbaarheid van besturen

Veel zaken in het openbare bestuur spelen zich af buiten het oog van de samenleving. De B.P.N. wil openbaarheid op alle gebieden. Welke bedrijven beschikken over vergunningen voor gevaarlijke stoffen, welke bedrijven zorgen voor instroom van arbeidsongeschikten, wat zijn de ziekteverzuimpercentages binnen de gemeentelijke diensten, hoeveel rechtszaken liggen er te wachten en wat is de voortgang daarvan? Noord heeft de taak erop toe te zien, dat de informatie niet alleen aan bestuurders en de commissie ter beschikking wordt gesteld, maar ook aan burgers. Burgers hebben het recht op inzicht hierin, ook als de informatie verontrustend is.

Waar de B.P.N. voor staat is een mentaliteit die uitgaat van het efficiënter omgaan met beschikbare middelen, minder bureaucratie en met meer democratisch inzicht voor alle Noord - Amsterdammers. Daar waar nieuwe investeringen plaatsvinden, zullen wij een deel van deze kosten terug kunnen verdienen door vermindering van overbodig en minder nuttig werk elders.

 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

De B.P.N. is nog steeds van mening dat Noord een groen en dorps karakter moet blijven behouden. Noorderlingen voelen er niets voor om van Amsterdam - Noord een compact en volgebouwd stadsdeel te maken. De aanpak van oude industrieterreinen is volop bezig de Buiksloterham, Hamerkwartier en Klaprozenweg Oost ook hier geldt houd ruimte tussen de gebouwen zodat bomen er kunnen staan en je niet vanaf de 20ste etage bij de buren naar binnen kijkt. Wij zien nu al dat een nieuw te ontwikkelen gebied als Elzenhagen Zuid veel te vol gebouwd wordt.

 

De B.P.N. vindt dat er bij de bouw en renovatie aanpasbaar gebouwd moet worden met bijvoorbeeld deuren die breed genoeg zijn en zonder drempels, zodat alle woningen toegankelijk worden voor rolstoelgebruikers. Ook moet er genoeg groen in nieuwbouw- en herstructureringsgebieden komen om het beeld van een groen Amsterdam - Noord te behouden. Senioren moeten, als zij dit willen, in deze tijd langer op zichzelf kunnen blijven wonen. Nu zijn er genoeg woongebouwen in Amsterdam Noord die van een lift kunnen worden voorzien, zodat senioren daar nog lang en met veel plezier kunnen wonen.

De B.P.N. is van mening dat er een verdeelsleutel moet komen van de jaarlijks te bouwen of te renoveren woningen. Hierbij kan men denken aan een percentage van hoeveel woningen voor ouderen, grote gezinnen en starters op de woningmarkt. Dit zijn de groepen die het meeste in de verdrukking zitten. De B.P.N. is voor goed gemengde buurten met koop- en huurwoningen door elkaar. Er moet ook rekening worden gehouden met jonge mensen en senioren samen in een buurt. Ook zal er een betere spreiding moeten komen van grote gezinnen over de buurten, dit om de buurten leefbaar te houden.

De B.P.N. vindt dat er best hoogbouw mag komen in Noord maar dan wel langs de IJ - oevers en het midden gebied, niet langs de rand van Noord, die aan Waterland grenst. Tevens moeten de op te vangen kosten in de grondexploitatie (grondopbrengsten) niet ten koste gaan van het groene karakter van Amsterdam - Noord. Men moet dan de oplossing zoeken in de hoogte van de bebouwing en dit mag niet ten koste gaan van het nog aanwezige groen in Amsterdam -Noord.

De B.P.N. vindt dat er goede afspraken moeten worden gemaakt met de Federatie van woningbouw corporaties zodat er genoeg betaalbare, sociale huurwoningen in Amsterdam -Noord gegarandeerd kunnen worden voor mensen met een laag inkomen. Deze mensen moeten hun plek in Noord kunnen behouden. Dat scheefhuurders goedkope woningen bezet houden is onzin zodra deze mensen de woning verlaten gaat de huur zover omhoog dat deze voor de lagere inkomens ook niet meer betaalbaar zijn.

 

Woonbotenbeleid

Het wonen op het water moet als woonvorm gelijkwaardig aan wonen op het land worden beschouwd. Deze twee woonvormen hebben dezelfde rechten en plichten. Er is in Noord sinds 1991 een vastgesteld woonschepenbeleid. De B.P.N. vindt dat er geen nieuw woonschepenbeleid of aanvullingen daarop ingevoerd kunnen worden, zonder dat dit met de bewoners is besproken. De B.P.N. zal zich uitspreken tegen het invoeren van de aanlegovereenkomst, die door de centrale stad is ontwikkeld, omdat deze niet te dragen financiële gevolgen zal hebben voor bootbewoners die hiermee geconfronteerd worden. Een verbindingstunnel van de Bongerd naar de IJdoornlaan is voor de BPN ongewenst.

De B.P.N. vindt dat woonschepen dienen te worden opgenomen in bestemmingsplannen en de ligplaatsen dienen hierin te worden vastgelegd. Ook dient in het bestemmingsplan te worden vastgelegd, dat de gronden behorende bij de woonschepen (walkant) mogen worden ingericht en gebruikt als tuinen. Dit gebruik is conform de uitspraak van het Hof (d.d. 8 mei 2003) een gebruik ‘om niet’. Deze gronden zullen dan wel onderhouden moeten worden. Ook is bebouwing van deze gronden voor een berging of garage toegestaan volgens de bebouwingsregels die zijn vastgesteld in het bestemmingsplan. De B.P.N. zal er zich voor inzetten dat voor gebruik van steigers bij woonboten (tussen wal en schip) een symbolisch bedrag wordt geheven te vergelijken met de betalingsregeling zoals die wordt gehanteerd bij tuinuitbreidingen. De B.P.N. zal er voor ijveren, dat ook de woonlasten en heffingen voor woonbootbewoners niet onevenredig zullen stijgen. 

 

Economische zaken en Werkgelegenheid

De B.P.N. wil met het scheppen van voorwaarden die het ondernemerschap in al haar facetten zal ondersteunen. De kosten en regelgeving die de ondernemer nu zwaar belasten zullen op een verantwoorde wijze omlaag moeten worden gebracht, zodat er voor de ondernemer meer financiële armslag zal zijn en deze meer aandacht kan besteden aan het ondernemen op zich. Voorts moeten alle activiteiten erop gericht zijn om bedrijven naar Amsterdam - Noord te halen.

Studenten dienen erkent te worden als een belangrijke bevolkingsgroep om te werven en te behouden als inwoners van Amsterdam - Noord.

 

Lokale Lasten

Grote zorgen heeft de B.P.N. over de Wet Onroerend Zaken (WOZ) belasting die gekoppeld wordt aan huur- en koopwoningen. Hierdoor zullen de kosten voor huurders en kopers veel te hoog worden. Hoe hoger de WOZ - waarde van een huis, welke gekoppeld is aan de ‘marktprijs’ van een huis, hoe meer de eigenaar of huurder aan gemeentelijke Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet betalen. De B.P.N. verzet zich al jaren tegen de steeds maar weer stijgende lokale lasten en zal er zich de komende tijd ook weer actief mee bezig blijven houden. De B.P.N. zal er voor waken dat de burgers van Noord niet te veel gaan betalen.

 

Ouderenbeleid

• Dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen is een RECHT! Het is geen VERPLICHTING! Voor senioren die liever willen gaan samenwonen met andere senioren moet in Noord voldoende ruimte zijn. Noord moet meewerken aan het tot stand komen van WIBO - woningen (= Wonen In Beschermde Omgeving), waarvan er in Noord nog te weinig zijn gerealiseerd.

•De toegankelijkheid voor rollators en rolstoelen moet in alle openbare ruimtes in orde zijn. Noord heeft een taak om dit te controleren en zo nodig ook bij groot winkelbedrijven erop aan te dringen dat alle afdelingen toegankelijk zijn.

•Preventief huisbezoek is een belangrijk middel om senioren te bereiken. Er moeten genoeg welzijnsvoorzieningen voor senioren in de wijken beschikbaar zijn.

•Bij nieuwbouw projecten, renovatie en groot onderhoud moet aandacht worden besteed aan aanpasbaar bouwen. Alle nieuwbouw woningen zouden in principe al geschikt moeten zijn voor senioren en minder validen, dan zijn later veranderingen niet meer noodzakelijk.

•Het aanbrengen van liften bij bestaande complexen moet weer met vaart ter hand worden genomen.

 

Speeltuinwerk en Verenigingen

De speeltuinen en de Speeltuinverenigingen vormen een belangrijk onderdeel van het welzijnswerk in Noord. Het zijn veilige, zeer laagdrempelige speelplekken voor kinderen en ontmoetingsplaatsen voor (groot)ouders en andere buurtbewoners. Meer “doe attributen” op de kleine speelplaatsen in de wijken heeft de voorkeur.

Niet commerciële verenigingen moeten dezelfde rechten krijgen als gesubsidieerde clubs.

Dit houdt in een redelijk zaalhuur meer mogelijkheden om een ruimte te huren. Veel van deze verenigingen voorzien in een grote behoefte.

 

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van onze samenleving. Noord blijft zijn vrijwilligersbeleid regelmatig toetsen op effectiviteit. Dit in goed overleg met alle betrokkenen. Het stimuleren van scholing moet onderdeel worden van het vrijwilligersbeleid zeker nu veel buurthuizen en speeltuinen gerund gaan worden door vrijwilligers daar deze anders gesloten zouden zijn.

 

Jeugdbeleid

We moeten de jeugd serieus nemen en oog hebben voor eigen “jeugdcultuur” en de acceptatie daarvan bevorderen. De financiële ondersteuning van de scouting groepen moet structureel blijven.

 

Sport

De B.P.N. vindt laagdrempelige sportvoorzieningen van het aller grootste belang, vooral voor de jeugd en vijftigplussers in Noord. Het is goed voor de ontwikkeling van de jeugd en de sociale contacten van de vijftigplussers. Met sport in teamverband leert zij in samenwerking met elkaar de grenzen van wat wel en niet kan. Ook leert de jeugd door samen te sporten beter met elkaar om te gaan.

Er zal in overleg met de clubs veel meer geïnvesteerd moeten worden in opleiding van trainers en begeleiders. Jeugd die sport zwerft niet op straat en dat heeft grote voordelen. Ook voor de overige leden van sportverenigingen in Noord geldt dat sport betaalbaar moet blijven.

 

Cultuur is essentieel voor de kwaliteit van ons leven

De B.P.N. vindt het dan ook noodzakelijk dat er een groot aanbod is van culturele evenementen en dat die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Kunst in de wijken moet dus bevorderd worden. De festivals dragen bij aan de bekendheid van Noord.

De wijkbibliotheken moeten gehandhaafd blijven het mag niet zo zijn dat de Centrale stad hier een filiaal sluit en deze verhuist naar een ander stadsdeel.

De Krijtmolen D’Admiraal zal u als inwoner van Amsterdam niet onbekend zijn. Deze krijtmolen stamt uit 1792 en mag een van de oudste industriële monumenten van Noord genoemd worden en is de nog enig draaiende trasmolen ter wereld. De molen staat centraal in het hartje van Noord aan het Noord Hollands kanaal

Kijkend naar de komende periode zijn voor het behoud en het goed kunnen functioneren van de molen de volgende punten van belang.

  • zorgen voor, vastleggen en bewaken van een goede molenbiotoop.
  • zorgen voor een goede bewegwijzering naar de molen.

 

Onderwijs

Ouders en leerlingen moeten de kans hebben om, op grond van duidelijke informatie, een schoolkeuze te maken.

De B.P.N. vindt het noodzakelijk dat scholen een functie krijgen in de wijk en voor meer zaken gebruikt gaan worden dan het geven van onderwijs. Wij ondersteunen dus van harte de uitbreiding van de Brede School. De school is bij uitstek een plek die aan de jeugd veiligheid en structuur moet bieden. Door naast het volgen van lessen ook andere activiteiten in de school te laten plaats vinden kan de band met de school worden versterkt. De B.P.N. vindt dat het terugdringen van schooluitval zoals het nu geregeld is zijn vruchten afwerpt dus zeker continueren.

De B.P.N. wil er naar streven alle vormen van voortgezet onderwijs in Noord te realiseren, ook het HBO. De B.P.N. is van mening dat scholen voldoende budget moeten hebben om het gebouw goed schoon te houden. Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door in school. De B.P.N. vindt dat op scholen een actieve sportstimulering moet plaatsvinden, bijvoorbeeld door individuele testen gevolgd door een sportadvies. Uiteraard moet gymnastiek een verplicht vak blijven.

De B.P.N. vindt dat er op scholen voldoende aandacht moet zijn voor het leren omgaan met verschillen tussen mensen.

De B.P.N. vindt dat er voldoende structurele middelen moeten blijven om alle schoolgaande kinderen:

één jaar te laten tuinieren op een schooltuin.

Dat de jeugd middels schoolprojecten gestimuleerd moet worden de flora en fauna van

Amsterdam Noord te leren kennen.

Het schoolzwemmen mag zich niet beperken tot opleiden voor een A diploma.

Het behalen van het B en C diploma binnen de schooltijd moet mogelijk blijven.

Wat wij graag willen toevoegen is:

Kooklessen op de middelbare scholen voor alle leerlingen en een cursus EHBO zou tot de mogelijkheden moeten behoren.

 

Fietspaden

De verbetering van het onderhoud van de fietspaden moet worden voortgezet. Het netwerk van fiets- en wandelpaden in landelijk Noord kan alleen uitgebreid worden voor zover dit geen verdere schade aan de natuur toebrengt en de fietspaden breed genoeg zijn.

 

Zorg voor milieu

Dit dient op alle terreinen van het stadsdeelbeleid door te werken. Van duurzaam bouwen, energiebeleid tot bodemsanering. Dat binnen de kortste keren alle volkstuinen op de riolering aangesloten zijn, maar de tuinders niet voor 100% van de kosten opdraaien. Een doorzichtig scherm langs de A -10 ter hoogte van de volkstuinen kan het geluid en stof van deze snelweg reduceren en toch de doorkijk naar Waterland open laten.

 

Flora en fauna

De B.P.N. vindt het van belang dat er een ecoloog in Noord is. De waarde van de flora en fauna moet verhoogd worden door het planten van inheemse en resistente bomen en struiken in de openbare ruimte. De overgang van landelijke naar stedelijke natuur moet verbeterd worden met levende natuur. Kap- en verdunnings vergunningen mogen dan pas worden uitgegeven als de in de Flora en Fauna wet vastgestelde termijn van de verstoring van flora en fauna is verstreken. Het verlenen van “afschotvergunningen” voor schadelijk wild mag alleen via de Jagersverenigingen geschieden. Het is van belang dat de bijenstand niet achteruit gaat deze hebben wij nodig voor de bestuiving daarom zijn wij blij dat er bloemenlinten in Noord zijn aangelegd. Mooi zou het zijn als de inwoners van Noord die een tuin hebben bloemen er in zetten die bijen aantrekt.

 

Top

B.P.N. Belangen Partij Noord | r.steinraht@chello.nl